Best Japan commercial / Лучшая японская реклама лапши .jav

Shih ai shi Suzaky ai shek 시다 아이시 Sydaki 아 shiiiiiiiii 쇼 Dengai Shae Sedake 아이 Shaei 쇼지 아에 시야 아내 shay을 sedake 샤 덴가이 샤이 에이 (Sha Dengai Shaei Segake ai Shaei) 쇼간 애 목 Shegoque ai neck Bwaaa Kivasa 키와! Spvaaa PinhaShoka! СчелябвэээНск Auaa kivene chibulya 죽!